எண்கணித சாஸ்திரம்

எண்கணித சாஸ்திரம்

7ம் எண்ணில் பிறந்தவருக்குரிய பலன்கள்

'எண்கள் எதையும் செய்யும்' 2017- ம் ஆண்டிற்கான எண்கணித பலன்கள் அன்பான வாசகர்களே, பிறந்த தேதி தெரியாதவர்கள் தங்களது ஆங்கிலப் பெயரின் முதல் எழுத்தின் அடிப்படையிலும் கீழ்கண்டவாறு பலன்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.                           'எண்கள் எதையும் செய்யும்'   பொதுப்பலன் இந்த ஆண்டு தன்பலம் தனக்கே தெரியும் என்பதுபோல ஒவ்வொருவரும் மிக உத்வேகமாக தனது பணிகளை கவனிக்க துவங்கவிருப்பதால் உற்பத்தித்துறை மிகப்பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் பெறும். அரசாங்கத்தின் ஆதரவு மிக அதிகமாக வந்து குவியும் மக்களுக்கு. கால்...

6ம் எண்ணில் பிறந்தவருக்குரிய பலன்கள்

'எண்கள் எதையும் செய்யும்' 2017- ம் ஆண்டிற்கான எண்கணித பலன்கள் அன்பான வாசகர்களே, பிறந்த தேதி தெரியாதவர்கள் தங்களது ஆங்கிலப் பெயரின் முதல் எழுத்தின் அடிப்படையிலும் கீழ்கண்டவாறு பலன்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.                           'எண்கள் எதையும் செய்யும்'   பொதுப்பலன் இந்த ஆண்டு தன்பலம் தனக்கே தெரியும் என்பதுபோல ஒவ்வொருவரும் மிக உத்வேகமாக தனது பணிகளை கவனிக்க துவங்கவிருப்பதால் உற்பத்தித்துறை மிகப்பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் பெறும். அரசாங்கத்தின் ஆதரவு மிக அதிகமாக வந்து குவியும் மக்களுக்கு. கால்...

5ம் எண்ணில் பிறந்தவருக்குரிய பலன்கள்

'எண்கள் எதையும் செய்யும்' 2017- ம் ஆண்டிற்கான எண்கணித பலன்கள் அன்பான வாசகர்களே, பிறந்த தேதி தெரியாதவர்கள் தங்களது ஆங்கிலப் பெயரின் முதல் எழுத்தின் அடிப்படையிலும் கீழ்கண்டவாறு பலன்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.                           'எண்கள் எதையும் செய்யும்'   பொதுப்பலன் இந்த ஆண்டு தன்பலம் தனக்கே தெரியும் என்பதுபோல ஒவ்வொருவரும் மிக உத்வேகமாக தனது பணிகளை கவனிக்க துவங்கவிருப்பதால் உற்பத்தித்துறை மிகப்பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் பெறும். அரசாங்கத்தின் ஆதரவு மிக அதிகமாக வந்து குவியும் மக்களுக்கு. கால்...

4ம் எண்ணில் பிறந்தவருக்குரிய பலன்கள்

'எண்கள் எதையும் செய்யும்' 2017- ம் ஆண்டிற்கான எண்கணித பலன்கள் அன்பான வாசகர்களே, பிறந்த தேதி தெரியாதவர்கள் தங்களது ஆங்கிலப் பெயரின் முதல் எழுத்தின் அடிப்படையிலும் கீழ்கண்டவாறு பலன்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.                           'எண்கள் எதையும் செய்யும்'   பொதுப்பலன் இந்த ஆண்டு தன்பலம் தனக்கே தெரியும் என்பதுபோல ஒவ்வொருவரும் மிக உத்வேகமாக தனது பணிகளை கவனிக்க துவங்கவிருப்பதால் உற்பத்தித்துறை மிகப்பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் பெறும். அரசாங்கத்தின் ஆதரவு மிக அதிகமாக வந்து குவியும் மக்களுக்கு. கால்...

3ம் எண்ணில் பிறந்தவருக்குரிய பலன்கள்

'எண்கள் எதையும் செய்யும்' 2017- ம் ஆண்டிற்கான எண்கணித பலன்கள் அன்பான வாசகர்களே, பிறந்த தேதி தெரியாதவர்கள் தங்களது ஆங்கிலப் பெயரின் முதல் எழுத்தின் அடிப்படையிலும் கீழ்கண்டவாறு பலன்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.                           'எண்கள் எதையும் செய்யும்'   பொதுப்பலன் இந்த ஆண்டு தன்பலம் தனக்கே தெரியும் என்பதுபோல ஒவ்வொருவரும் மிக உத்வேகமாக தனது பணிகளை கவனிக்க துவங்கவிருப்பதால் உற்பத்தித்துறை மிகப்பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் பெறும். அரசாங்கத்தின் ஆதரவு மிக அதிகமாக வந்து குவியும் மக்களுக்கு. கால்...

2ம் எண்ணில் பிறந்தவருக்குரிய பலன்கள்

'எண்கள் எதையும் செய்யும்' 2017- ம் ஆண்டிற்கான எண்கணித பலன்கள் அன்பான வாசகர்களே, பிறந்த தேதி தெரியாதவர்கள் தங்களது ஆங்கிலப் பெயரின் முதல் எழுத்தின் அடிப்படையிலும் கீழ்கண்டவாறு பலன்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.                           'எண்கள் எதையும் செய்யும்'   பொதுப்பலன் இந்த ஆண்டு தன்பலம் தனக்கே தெரியும் என்பதுபோல ஒவ்வொருவரும் மிக உத்வேகமாக தனது பணிகளை கவனிக்க துவங்கவிருப்பதால் உற்பத்தித்துறை மிகப்பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் பெறும். அரசாங்கத்தின் ஆதரவு மிக அதிகமாக வந்து குவியும் மக்களுக்கு. கால்...

1ம் எண்ணில் பிறந்தவருக்குரிய பலன்கள்

'எண்கள் எதையும் செய்யும்' 2017- ம் ஆண்டிற்கான எண்கணித பலன்கள் அன்பான வாசகர்களே, பிறந்த தேதி தெரியாதவர்கள் தங்களது ஆங்கிலப் பெயரின் முதல் எழுத்தின் அடிப்படையிலும் கீழ்கண்டவாறு பலன்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.                           'எண்கள் எதையும் செய்யும்'   பொதுப்பலன் இந்த ஆண்டு தன்பலம் தனக்கே தெரியும் என்பதுபோல ஒவ்வொருவரும் மிக உத்வேகமாக தனது பணிகளை கவனிக்க துவங்கவிருப்பதால் உற்பத்தித்துறை மிகப்பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் பெறும். அரசாங்கத்தின் ஆதரவு மிக அதிகமாக வந்து குவியும் மக்களுக்கு. கால்...

‘எண்கள் எதையும் செய்யும்’ 2017- ம் ஆண்டிற்கான எண்கணித பலன்கள்

'எண்கள் எதையும் செய்யும்' 2017- ம் ஆண்டிற்கான எண்கணித பலன்கள் அன்பான வாசகர்களே, பிறந்த தேதி தெரியாதவர்கள் தங்களது ஆங்கிலப ; பெயரின் முதல் எழுத்தின் அடிப்படையிலும் கீழ்கண்டவாறு பலன்களை தெரிந்து கொள்ளலாம்.                           'எண்கள் எதையும் செய்யும்'   பொதுப்பலன் இந்த ஆண்டு தன்பலம் தனக்கே தெரியும் என்பதுபோல ஒவ்வொருவரும் மிக உத்வேகமாக தனது பணிகளை கவனிக்க துவங்கவிருப்பதால் உற்பத்தித்துறை மிகப்பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் பெறும். அரசாங்கத்தின் ஆதரவு மிக அதிகமாக வந்து குவியும் மக்களுக்கு. கால...

எண் 9 ல் பிறந்தவருக்குரிய சகல பலன்கள்! பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை!

செவ்வாய் நட்சத்திரம் :-  மிருகசீரிஷம், சித்திரை, அவிட்டம் இயற்கையிலேயே துடிப்பும், வேகமும் கொணட் 9 எண்காரர்களின்சிறப்பு இயல்புகளை இங்கு விவரமாகப் பார்ப்போம். இந்த எண்ணின்நாயகர் முருகப் பெருமான் அவரே தேவர்களுக்குச்சேனாதிபதியாவார். எனவே சேனாதிபதிக்குள்ளகட்டுப்பாடும்,திறமையும், சவால்களைத் துணிந்து எதிர்கொள்ளும் தன்மையும்இவர்களுக்கு உண்டு. இரத்தத்தைப் பார்த்து இவர்கள் பயப்படமாட்டார்கள். தெருச் சண்டை, யுத்தக்களம் போன்ற இடங்களில்இவர்களைப் பார்க்கலாம். மேலும் அதிகாரமுள்ள காவல்துறை,இராணுவம் ஆகிய த...

எண் 8 ல் பிறந்தவருக்குரிய சகல பலன்கள்! பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை!

எண் 8 யில் பிறந்தவருக்குரிய பலன்கள் சனி நட்சத்திரம் பூசம், அனுசம், உத்திரட்டாதி மனிதர்கள் எப்போதும் இன்பத்தையே தேடி ஓடுகிறார்கள். “சுவையாகஇருக்கிறது” என்று அதிகமாக இனிப்புகள் சாப்பிட்டுவிட்டு, அதன்பின்பு செரிமாணம் ஆகாமல், வயிறு சரியில்லை, சர்க்கரை நிலைஉடம்பில் ஏறிவிட்டது என்று தவிப்பவர்கள்தான் இன்றைய உலகில்அதிகம்! அரிய நெல்லிக்கனியானது சாப்பிடும்போது கசக்கும்.ஆனால் சாப்பிட்ட பின்பு மிகவும் இனிக்கும். மேலும் உடலின்ஆரோக்கியத்திற்கும் இந்தக் கனி மிகவும் சிறந்தது! இருப்பினும்நெல்லிக்கனியைச் ...